รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2560 )
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 27 ธันวาคม 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง เลขานุการสำนัก สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งพยาบาล สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี สำนักงานอธิการบดีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 13 ธันวาคม 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ (เคมีอินทรีย์) สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด โครงการร่วมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2560 - 08 พฤศจิกายน 2560 )รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 2 ธันวาคม 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560 )
ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุง สำนักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 11 ตุลาคม 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 28 กันยายน 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สถาบันการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2560  )
ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
ตำแหน่งอาจารย์


รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2560  )
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560  )
ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม สาขาคณิตศาสตร์ สังกัด สำนักงานห้องเรียนวิศว์ - วิทย์ สถาบันการเรียนรู้
ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม สาขาสังคมศาสตร์ สังกัด สำนักงานห้องเรียนวิศว์ - วิทย์ สถาบันการเรียนรู้
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560  )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2560  )
ตำแหน่ง นักฝึกอบรมและการศึกษา สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัด ห้องปฏิบัติการ Animal Cell Culture สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)
ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ.บางขุนเทียน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัด ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH)
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560  )
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง สังกัด สำนักงานคลัง
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งาน สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา สังกัด สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2560  )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด โครงการร่วมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560  )
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สังกัด สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านไฟฟ้า) สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2560  )
ตำแหน่ง อาจารย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2560  )
ตำแหน่ง จิตวิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 10 มิถุนายน 2560  )
ตำแหน่ง อาจารย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2560  )
ตำแหน่ง นักวิจัย และ อาจารย์
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น