รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 3 มิถุนายน 2561 )
ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกร (ด้านไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกร (ด้านเครื่องกล) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2561 )
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561 )
ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม สวท.
ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ สวท.รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561 )
ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ (STIPI)
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 )
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 - 7 พฤษภาคม 2561 )
ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี สำนักงานอธิการบดีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 - 17 พฤษภาคม 2561 )
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2561 - 19 เมษายน 2561 )
ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 - 9 เมษายน 2561 )
นักฝึกอบรมและการศึกษา สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
นักทรัพย์สินทางปัญญา สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี
นักพัฒนาการศึกษา สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 )
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 )
อาจารย์ สังกัด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
นักวิจัย สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2561 - 11 เมษายน 2561 )
พยาบาล สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี สำนักงานอธิการบดีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 )
นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 มีนาคม 2561 )
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
สังกัด LAB วิจัย Algal Biotechnology สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
สังกัด LAB วิจัย Systems Biology and Bioinformatics สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านรา สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
สังกัด ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ สถาบันพัฒนาและ ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
สังกัด โครงการบูรณาการทักษะวิศวกรรมเคมี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
สังกัด โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สำนักสวนอุตสาหกรรม
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 15 เมษายน 2561 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 1 มีนาคม 2561 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 )
ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่ง นักสารสนเทศ
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง พยาบาล สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี สำนักงานอธิการบดีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 - 30 มกราคม 2561 )
ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 - 10 เมษายน 2561 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2560 )
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 27 ธันวาคม 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง เลขานุการสำนัก สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งพยาบาล สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี สำนักงานอธิการบดีรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 13 ธันวาคม 2560 )
ตำแหน่ง อาจารย์ (เคมีอินทรีย์) สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด โครงการร่วมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น